About us


thaiconsult.org จัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์

  1. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจ วิชาชีพ ที่ปรึกษาธุรกิจ
  2. แนะนำหลักสูตร วิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย (วปธ.) ที่จัดโดยสถาบันวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (ในสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(Visited 1,264 times, 1 visits today)