รายละเอียดหลักสูตร
 • 1.รายละเอียดหลักสูตร
 • 1. ชื่อหลักสูตร
  chutipong21-11-2015

  ภาษาไทย : วิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย  (วปธ.)

  ภาษาอังกฤษ : Professional Business Consulting For   Enterprise Development Thailand  (PBC.)

 • 2. หลักการและเหตุผล
  chutipong28-11-2015

  ปัจจุบัน SMEs ไทยยังขาดแผนแม่บทในการพัฒนาและต้องช่วยเหลือตนเอง แต่ก็ยังสามารถพัฒนามาอยู่ในระดับ 3 ในประเทศอาเซียน รองจากสิงคโปร์ และ มาเลเซีย ซึ่งหากได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมจากภาครัฐก็จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของ SMEs ให้อยู่รอดแข็งแกร่งและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ กอปรกับปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวน การชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญอย่างจีน ยุโรป และญี่ปุ่น รวมทั้งแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs ขนาดเล็กของไทย ข้อมูล สสว.  SMEs มีจำนวนกว่า 2.76 ล้านราย หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 96.7 ของผู้ประกอบการวิสาหกิจทั้งประเทศ

  การประกาศนโยบาย SMEs เป็นวาระแห่งชาติ ของรัฐบาลยุค คสช.ในช่วงที่ผ่าน จึงเป็นนโยบายที่ออกมาช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับ SMEs ในช่วงที่มีความไม่แน่นอนในตลาดโลก โดยมีแนวทางในการปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่เน้นปัจจัยการผลิตเดิม (Factor driven growth) ประเภทที่ดิน แรงงาน และทุน ไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ การสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มเป็นปัจจัยขับเคลื่อน หรือการพัฒนาทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อยกระดับให้ SMEs ไทยเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และตั้งเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนรายได้ของ SMEs ทั้งระบบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ขยายตัวเพิ่มขึ้น 

  จะเห็นได้ว่า SMEs ในยุครัฐบาล คสช. จะสร้างความแข็งแกร่งจากมาตรการสนับสนุนของภาครัฐที่เข้มข้น อาทิ เช่น การเข้าถึงสินเชื่อที่เอื้ออานวยต่อการประกอบธุรกิจ การลดหย่อนทางภาษี การขยายช่องทางตลาดในต่างประเทศจากทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงในตลาดต่างประเทศ การพัฒนาศักยภาพเพื่อนาไปสู่การเข้า AEC การค้าชายแดนโดยเฉพาะช่องทางตลาดเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนนาร่องเฟสแรกและเฟสสอง รวม 10 จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสาหรับการผลิต และการค้าส่ง การค้าปลีก ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน ซึ่งมูลค่าการค้าชายแดนในช่วงที่ผ่านมาประมาณกว่า 1 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณกว่าร้อยละ 6.8 ของปริมาณการค้ารวมของทั้งประเทศให้เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนได้รับสิทธิพิเศษที่อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน สาหรับ SMEs ที่เป็นหนี้ NPL ก็มีโอกาสฟื้นตัวจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และ SMEs -OTOP ก็เป็นโอกาสให้ SMEsหาผู้มาร่วมทุนได้

  ดังนั้นมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมีนโยบายโดยตรงถึงผู้ประกอบการ ทั้งการส่งเสริมความรู้ การสนับสนุน เงินทุน สินเชื่อ โดยเฉพาะโครงการเงินกู้เพื่อ SMEs 10,000 บาท จำเป็นที่ผู้ประกอบการ SMEs จะต้องมีเพื่อนคู่คิด พี่เลี้ยง ที่ปรึกษา ให้คำปรึกษาแนะนำ ทั้งการปรับปรุงธุรกิจให้มีความพร้อมในการที่จะได้รับโอกาสการสนับสนุนการช่วยเหลือเงินทุนจากภาครัฐ ตลอดจนสามารถบริหารกิจการที่มีกำลังสามารถใช้คืนภาระสินเชื่อได้ อีกทั้งมีแผนขยายธุรกิจให้สามารถสู่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ ทั้งหมดล้วนต้องการที่ปรึกษาธุรกิจในการทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการและอีกนัยหนึ่งเสมือนหนึ่งเป็นผู้ช่วยหน่วยงานภาครัฐที่เฝ้าระวังไม่ก่อเกิดหนี้เสียขึ้นจะส่งผลกระทบแก่โดยรวมของประเทศได้

  ทางสถาบันวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ ได้รับมอบหมายจาก สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ให้จัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ทำหน้าที่ช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และได้ร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งกับ ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชียวชาญ ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ และที่ปรึกษาธุรกิจ ตลอดจน ผู้จบการศึกษา วปธ.ในรุ่นที่ผ่าน ได้จัด พัฒนาหลักสูตร “วิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย “  (วปธ.)  Professional Business Consulting For   Enterprise Development Thailand (PBC.) ภายใต้แนวความคิด  PBC Consult 4.0  เพื่อพัฒนาที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ ให้มีความรู้ ทักษะ และมาตรฐาน การให้บริการปรึกษาแนะนำ ภายใต้จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพที่ปรึกษา

 • 3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  chutipong28-11-2015
  •  เพื่อส่งเสริม ให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จริง พร้อมที่จะทำงานด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ
  • เพื่อสร้าง เครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างที่ปรึกษาด้วยกัน ,ระหว่างที่ปรึกษากับผู้ประกอบการ SMEs และระหว่างที่ปรึกษากับหน่วยงานจ้าง
  • เพื่อเกิดการปลูกฝังในเรื่องจริยธรรม จรรยาบรรณของบุคคลากรในวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ
  • เพื่อพัฒนา ที่ปรึกษาให้มีมาตรฐาน วิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (การพัฒนาองค์ความรู้ การฝึกอบรม พัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพต่างๆของที่ปรึกษา และ การสร้างเครือข่ายตลอดจน ปลูกจิตสำนึกจริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อสร้างมาตรฐานที่ปรึกษาธุรกิจในการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน)
 • 4. กลุ่มเป้าหมาย
  chutipong28-11-2015

  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่สนใจมีวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ อาทิเช่น ผู้สนใจที่ต้องการและมีพร้อมที่จะประกอบอาชีพให้บริการปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการด้วยจริยธรรมจรรยาบรรณที่ดี (ต้องผ่านการสอบคัดเลือก)

 • 5. เนื้อหาการศึกษา
  chutipong28-11-2015

  ที่ปรึกษาธุรกิจต้องนำไปใช้งานได้จริง    10 หมวดวิชา

  หมวดที่ 1 ระบบความรู้พื้นฐานและองค์ประกอบการเป็นที่ปรึกษาวิชาชีพ

  ระบบความรู้การให้คำปรึกษาแบบมืออาชีพในทุกมิติจนสามารถวินิจฉัยองค์การ (Organizational Diagnosis) และให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้องตามหลักการและวิธีการซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการเป็นที่ปรึกษามืออาชีพระดับสากล สามารถเข้าใจระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างละเอียด และมีคุณสมบัติและจรรยาบรรณที่เหมาะสมกับการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจมืออาชีพ

  หมวดที่ 2 ระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้

  ศึกษาหลักการและวิธีการคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) รวมทั้งระบบการให้ข้อเสนอแนะแบบเป็นขั้นตอนภายใต้การพัฒนาทักษะการคิด การพูด และบุคลิกภาพ การเสนองาน และการสร้างเครือข่าย (Connection) ของความเป็นที่ปรึกษามืออาชีพ จนสามารถประมวลองค์ความรู้ของตนและประสบการณ์สู่การให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาได้ทุกมิติปัญหาแก่ผู้ประกอบการได้

  หมวดที่ 3 ระบบธุรกิจ AEC

  ศึกษาบริบท (Context) ของระบบธุรกิจในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างไร ภายใต้โอกาสและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจใน AEC รวมทั้งการศึกษาสังคมและวัฒนธรรม รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ ระบบกฎหมาย ภาษีอากรและภาษีศุลกากร และระบบโลจิสติกส์ของแต่ละประเทศในอาเซียนว่ามีความคล้ายคลึงและแตกต่างจากกันอย่างไร โดยที่ปรึกษาจะให้คำแนะได้อย่างไรให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ

  หมวดที่ 4 ระบบการสอนและขึ้นทะเบียน

  เน้นระบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning) ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการดูงานผ่านกระบวนการประสบการณ์การเรียนรู้ของวิทยากรและผู้เรียนตามความสนใจ ความสามารถ โดยเชื่อมโยงเนื้อหาสาระของศาสตร์ต่างๆ จนสามารถนำความรู้ ทักษะ และเจตคติไปสร้างงาน แก้ปัญหาและสามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการได้ด้วยตนเอง และสามารถผ่านการทดสอบต่างๆที่หลักสูตรกำหนดไว้ จนนำไปสู่การขึ้นทะเบียนเป็นการเป็นที่ปรึกษากับกระทรวงการคลังและผ่านการสอบระบบ I3C ของกระทรวงอุตสาหกรรม ตามลำดับต่อไป

  หมวดที่ 5 ระบบการพัฒนาตนเอง

  เรียนรู้ระบบการพัฒนาตนเอง (Self –Management) ให้เกิดสมรรถนะของความเป็นที่ปรึกษา (Consultancy Competencies) ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะพิเศษหรือทัศนคติ (Attribute or Attitude) ของการเป็นที่ปรึกษามืออาชีพ

  หมวดที่ 6 ระบบการศึกษาดูงาน

  การศึกษาและเรียนรู้นอกสถานที่ซึ่งเป็นหน่วยงานทั้งของภาครัฐ และเอกชนชั้นนำที่เป็นต้นแบบของความสำเร็จทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการบริหารองค์การ รวมทั้งรูปแบบการให้คำปรึกษาแบบมืออาชีพ

  หมวดที่ 7 ระบบงานวิจัย / กรณีศึกษา

  ศึกษาและเรียนรู้ผ่านผลงานการวิจัยด้านการวินิจฉัยองค์การ และการให้คำปรึกษาต่างๆ รวมทั้งกรณีศึกษา (Case Study) การให้คำปรึกษาทั้งแนวทางการปฏิบัติที่ดี ปัญหาและอุปสรรคการให้คำปรึกษา รวมถึงเทคนิควิธีการแก้ไข

  หมวดที่ 8 ระบบการสะสมชั่วโมงจาการปฏิบัติจริง (Man-days)

  ผู้เรียนในหลักสูตรที่ปรึกษาวิชาชีพธุรกิจภายหลังได้เรียนรายวิชาจนครบทุกหัวข้อวิชาแล้ว จะต้องผ่านระบบการเก็บชั่วโมงการให้คำปรึกษา ไม่น้อยกว่า 60  ชั่วโมง (10 Man-days)

  หมวดที่ 9 ระบบการสอบวัดผล /ประเมินผล

  ผู้เรียนในหลักสูตรที่ปรึกษาวิชาชีพธุรกิจจะต้องผ่านระบบการสอบประมวลรายวิชา (Comprehensive Examination) รวมทั้งผ่านการประเมินจากเวลาการเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (โดยการสแกนลายนิ้วมือ เช้า/บ่าย/ เลิกเรียน) ส่งงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน และเก็บชั่วโมงให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ 10 Man-days รวมทั้งการศึกษาดูงานตามหลักสูตรได้ที่กำหนดไว้

  หมวดที่ 10 ระบบ และตำแหน่งที่ปรึกษาด้านต่างๆที่สมาคมรับรอง

  ศึกษาระบบ และตำแหน่งที่ปรึกษาด้านต่างๆ อาทิ การเงินและบัญชี ภาษีอากร การบริหารทั่วไป การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การผลิต การตลาดและการขาย การขนส่ง และ โลจิสติกส์ พลังงาน และอื่นๆที่สมาคมรับรอง

 • 6. วิธีการศึกษา
  chutipong28-11-2015

  ทางสถาบันวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ ได้กำหนดหลักสูตร วปธ. โดยมี 10 หมวด, 3 ภาควิชา และ  3 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้

  6.1. ภาคทฤษฎี

  ศึกษาในชั้นเรียน กับวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงที่อยู่ในแวดวงธุรกิจ อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ การเงินการคลัง จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีจำนวน 27 วันๆละ 7 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 189 ชั่วโมง

  • กลุ่มวิชาพื้นฐาน เช่น แผนธุรกิจ SWOT BMC เป็นต้น
  • กลุ่มวิชาบังคับ เป็นวิชาที่จำเป็นต่อวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ การสร้างเครือข่าย เป็นต้น
  • กลุ่มวิชาเสริม เช่น วิชาการจำลองการให้คำปรึกษา (Consult Simulator) เป็นต้น

  6.2 ภาคปฎิบัติ

  • การปฏิบัติให้คำปรึกษาแนะแก่ผู้ประกอบการ ณ สถานประกอบการจริง เป็นการระบบการเก็บชั่วโมงให้คำปรึกษา ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง ( OJT : 10 Man days)
  • งานวิจัยส่วนบุคคล IS

  6.3 ภาคทัศนะศึกษา และการดูงาน 

  • การดูงานในประเทศ จะศึกษาดูงานองค์กรชั้นนำในประเทศ โดยแยกเป็น 4 ส่วนดังนี้
   1. กิจการรัฐวิสาหกิจ และ/หรือ วิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
   2. กิจการ หน่วยงานจ้างที่ปรึกษา ภาครัฐ และ/หรือ ภาคเอกชน
   3. กิจการ หน่วยงานการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SMEs ภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชน
   4. กิจการ หน่วยงานเพื่อสังคม ภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชน
  • การดูงานในต่างประเทศ  จะศึกษาดูงานกิจการในต่างประเทศ กลุ่มประเทศ อาเซียน* (จะกำหนดภายหลัง)
 • 7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิทยากร
  chutipong28-11-2015
  • ผู้อ่านวยการหลักสูตร : ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์
  • คณะกรรมการบริหารหลักสูตร : นายพงศา แสนใจงาม, นางสาวนภัทร อริยรัชโตภาส, นายณัฐกานต์ ลิขิตวงศ์, นายด่ารงค์เกียรติ ศรีนนม่วง, นางสายสุนี ข่าเนตร, และ นายก่าพล อัศวพัฒนากูล
  • คณะวิทยากร : (อยู่ระหว่างการเรียนเชิญ) ได้แก่ ศ.ดร เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ,รท.ดร.ธนาพจน์ เอกโยคยะ ,
  • ดร.กฤษณะ บุหลัน ,ดร.เรวัต ตันตยานนท์, ดร.อิทธิกร ข่าเดช, ดร.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ เป็นต้น
  • ทีมโค๊ช : อ.ก่าพล อัศวพัฒนากูล, อ.สมชาย กาญจนหฤทัย, อ.ณกฤช วนาอินทรายุธ , อ.อาทร ยงรัตนกิจ
 • 8. กำหนดการเรียน/การสอน มี 1 รุ่น
  chutipong28-11-2015

  - วปธ. รุ่นที่ 11 เรียนทุกวันเสาร์และอาทิตย์

  • เริ่มเรียนปรับพื้นฐาน วันที่เสาร์ที่ 6 –  วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 08:30-17:00
  • เริ่มเข้ารับการศึกษา ตั้งแตวันเสาร์ที่ 20 มกราคม – วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 8.30-17.00 น. ทุกวันเสาร์และอาทิตย์
 • 9. การประเมินผล
  chutipong28-11-2015
  • เวลาเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ( โดยการสแกนนิ้ว เช้า / บ่าย / เลิกเรียน )
  • ส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  • เก็บชั่วโมงให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ 10 Man days
  • ศึกษาดูงานตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า 2 แห่ง
  • ส่งรายงานการศึกษาส่วนบุคคล IS
  • ผ่านการสอบข้อเขียนประเมินจบหลักสูตร
 • 10. ผลที่คาดว่าผู้เข้ารับการศึกษาจะได้รับ
  chutipong28-11-2015
  • วุฒิบัตรจบหลักสูตรจาก สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  • หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาของสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาSMEs
  • บัตรประจำตัวที่ปรึกษาธุรกิจจากสมาคมฯ ประเภทตลอดชีพ
  • การสรรหางานทั้งภาครัฐและเอกชนสำหรับสมาชิกสมาคมฯ(ถ้ามี)
  • อุปกรณ์การเรียนการสอน หนังสือ ตำราทางวิชาการ ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ
  • เครื่องแต่งกายประกอบด้วย ชุดสูท ,เสื้อโปโล เป็นต้น
  • กระเป๋าเอกสารมาตรฐานสำหรับอาชีพที่ปรึกษาธุรกิจพร้อมนามบัตรที่ปรึกษาธุรกิจ
  • การค้นพบความเชี่ยวชาญของตนเองและการเลือกตำแหน่งที่ปรึกษาให้กับตนเอง
  • การเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
  • การแนะนำการสอบสมรรถนะที่ปรึกษา ( I3C) กับกระทรวงอุตสาหกรรม (ถ้ามี)
  • การจดขึ้นทะเบียนเพื่อรับงานภาครัฐ กับกระทรวงการคลัง (ถ้ามี)
 • 11. ระยะเวลาการดำเนินงาน
  chutipong28-11-2015
  • ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฯไปยังกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  • รับสมัคร สอบคัดเลือก รายงานตัว และลงทะเบียนเข้ารับการศึกษาปี 2560 ถึง ธันวาคม 2560
  • เริ่มการศึกษาใน ระหว่างเดือน มกราคาม ถึง เมษายน 2561  (ภาคทฤษฎี)
  • กำหนดศึกษาดูงาน  (อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
  • จบการศึกษา เดือน เมษายน 2561
  • ผู้จบการศึกษาจัดทำ Profile ที่ปรึกษาฯ  เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ตลาดการจ้างที่ปรึกษาธุรกิจ ใน เดือน สิงหาคม 2561
  • เริ่มงานจากงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในเดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

   

 • 12. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการศึกษา
  chutipong28-11-2015

  เป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกของหลักสูตรโดยวิธีการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐาน การทดสอบวัดผลด้านจิตวิทยา และการสอบสัมภาษณ์

 • 13. เงื่อนไขและวิธีการคัดเลือก
  chutipong28-11-2015
  • เอกสารใบสมัคร
  • การสอบคัดเลือก ข้อเขียน
  • การทดสอบวัดผลด้านจิตวิทยา (Psychological Test)
  • การสอบสัมภาษณ์
 • 14. เอกสารประกอบการสมัคร (ในวันรายงานตัว)
  chutipong28-11-2015
  • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ใบ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ใบ
  • สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ใบ
  • รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ
  • หนังสืออนุญาตจากต้นสังกัด (ถ้ามี)
  • สำเนาการชำระเงินค่าลงทะเบียน
 • 15. ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการศึกษา
  chutipong28-11-2015

  1. ลงทะเบียนสอบ(สมัครออนไลน์)  การอบรมวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ ได้ที่

  • คลิ๊ก https://goo.gl/z7i02s
  • Facebook : หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ  หรือ  Website : ThaiConsult.org
  • E mail : PBC60@SMECN.or.th  LINE :@pbci60  โทร : 097-715-9251-4  ตั้งแต่บัดนี้

   

  2. ชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบ 1,000 บาท ต่อท่าน ตามช่องทางการชำระเงินทางที่หลักสูตรกำหนด และส่งหลักฐานการโอน ที่ E mail :PBC60@SMECN.or.th หรือ Line: @pbci60 หรือโทรสาร 02 374 0989 ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ยื่นสมัครออนไลน์

   

  3. เข้าร่วมฟังบรรยายและสอบคัดเลือก ตามวันที่ท่านเลือก ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดการสอบดังนี้

  *** สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ : ทุกเสาร์ และอาทิตย์ 11 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 60

  สถานที่สอบ ห้องวายุภักษ์ ชั้น 2  ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

   

  4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ชื่อ-สกุล หมายเลขประจำตัวสอบ ผ่านทาง e-mail ภายหลังจากได้รับหลักฐานไม่เกิน 2 วันทำการ

  5. เข้าสอบการสอบคัดเลือกตามวัน เวลา ที่ท่านได้เลือก

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก(ข้อเขียน และสัมภาษณ์) ในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 ทาง Facebook : www.facebook.com/pbc.smecn และ Website : ThaiConsult.org

  6. ชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 ค่าลงทะเบียน 150,000 บาท

  • การรายงานตัว : รายงานตัวพร้อมทั้งยื่นเอกสารการสมัคร วัดตัวเพื่อตัดชุดสูท สแกนนิ้ว ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัว ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ชั้น 2  ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
  • เข้าร่วมปฐมนิเทศน์ ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ชั้น 2  ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
  • เริ่มเรียนปรับพื้นฐาน วันที่เสาร์ที่ 6 –  วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 08:30-17:00
  • เริ่มเข้ารับการศึกษา ตั้งแตวันเสาร์ที่ 20 มกราคม – วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 8.30-17.00 น. ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ *(กำหนดการเรียนการสอน รับในวันรายงานตัว)*อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

  7. พิจารณาการจบหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย (ผ่านเกณฑ์การจบ 1-3 ข้อ) ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากับสมาคม และกระทรวงการคลัง มีการประเมินผล ดังนี้

  • เวลาเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% (โดยการสแกนนิ้ว เช้า/บ่าย/เลิกเรียน)
  • ส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  • เก็บชั่วโมงให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ 10 Man days
  • ศึกษาดูงานตามที่กำหนด
  • ส่งรายงานการศึกษาส่วนบุคคล
  • ผ่านการสอบข้อเขียนประเมินจบหลักสูตร
 • 16. สถานที่ศึกษา
  chutipong28-11-2015

  ห้องฝึกอบรม : ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

  แผนที่ thaiconsult.org/map

 • 17. อัตราค่าลงทะเบียน
  chutipong28-11-2015

  ท่านละ 150,000 บาท ตลอดหลักสูตร

  (รวมอาหาร เอกสารบรรยาย กระเป๋าเอกสาร ชุดสูท เสื้อโปโล และค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ /ไม่รวมภาษี)

 • 18. วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน
  chutipong28-11-2015

  1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ (อาคาร B)

  บัญชีออมทรัพย์เลขที่  955-0-18181-2

  ชื่อบัญชี  “ สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

  2. บัตรเครดิตทุกธนาคาร ได้ทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น. ณ ที่ทำการอาคารจิตต์อุทัย ชั้น 2   ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร. 02-374-0988, 097-7159258-9

 • 19. สนับสนุนหลักสูตรโดย
  chutipong28-11-2015
  • สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
  • สถาบันวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ
  • ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
  • นิตยสารคอนสตรัคชั่น
  • CHEF PED
 • 20. คณะทำงาน/การติดต่อประสานงานหลักสูตร
  chutipong28-11-2015
  • คณะทำงาน : เจ้าหน้าที่หลักสูตร / เจ้าหน้าที่สมาคม
  • ช่องทางการติดต่อประสานงาน

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัย:
  @ LINE : @pbci60
  Tel : 097-715-9251 ถึง 4
  E mail : pbc60@smecn.or.th
  FB : https://facebook.com/pbc.smecn

 

สนใจศึกษารายละเอียดทั้งหมดของหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย (คลิ๊ก Link เพื่อ download file.pdf) รายละเอียดหลักสูตร วิชาชีพที่ปรึกษา รุ่น 9-12

Banner**แนะนำ** หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในเมืองไทย ที่กล้าเปิดให้

“เรียนรู้เรื่องจริง จากคนรู้จริง” ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ
จากหลากหลายวงการ ในเครื่อข่ายของรัฐหลักสูตร วิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย (วปธ.)

โดยสถาบันวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ(ในสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)

http://thaiconsult.org/course/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัย:
@ LINE : @pbci60

☎ Tel : 097-715-9251 ถึง 4
E mail : pbc60@smecn.or.th
FB : https://facebook.com/pbc.smecn

(Visited 17,826 times, 1 visits today)